Previous Next

O konferencji:


PSYCHODIETETYKA ZROZUMIEĆ ŻYWIENIE jest to konferencja organizowana w celu propagowania fachowej wiedzy dotyczącej psychologii żywienia. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy wzbudzające największe zainteresowanie dietetyków i psychologów. Dobór wybitnych prelegentów gwarantuje merytoryczne podejście do prezentowanych zagadnień.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej konferencji.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji, pakiet konferencyjny oraz poczęstunek podczas przerwy kawowej i obiadowej.

Termin konferencji:
16.03.2019 godz. 10:00

Plan konferencji:


"Somatyczne następstwa zaburzeń odżywiania”

Najnowsze kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania obowiązujące od 2013 r. zawarto w piątej edycji podręcznika Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-5). Do zaburzeń odżywiania, które znalazły się w rozdziale Feeding and Eating Disorders włączono: spożywanie substancji niejadalnych (Pica), zaburzenie przeżuwania (Rumination Disorder), zaburzenie unikania/ograniczenia poboru pokarmu (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), jadłowstręt psychiczny (Anorexia nervosa), bulimia psychiczna (Bulimia nervosa), zaburzenie objadania się (Binge-Eating Disorder), inne specyficzne zaburzenie objadania się (Other Specified Feeding or Eating Disorder) i niespecyficzne zaburzenie karmienia lub odżywiania (Unspecified Feeding or Eating Disorder). Stany te prowadzą u chorego nie tylko do zaburzeń w sferze psychicznej czy nieprawidłowego funkcjonowania psychospołecznego, ale także często do powikłań somatycznych. W zależności od formy zaburzenia, mogą to być następstwa albo skrajnego niedożywienia, albo nadmiernego objadania się prowadzące do nadwagi i otyłości, albo następstwa uporczywych wymiotów czy spożywania substancji niejadalnych. Chorzy są zagrożeni wystąpieniem zaburzeń ze strony układu krążenia (arytmia, hipotensja, niewydolność mięśnia sercowego), układu pokarmowego (zapalenie trzustki, choroba wrzodowa, kamica pęcherzyka żółciowego), kości (osteopenia, osteoporoza), nerek (ostra lub przewlekła niewydolność nerek), zaburzeń neurologicznych (zaniki tkanki mózgowej, padaczka), hematologicznych (niedokrwistość, małopłytkowość), immunologicznych (zaburzenia odporności, podatność na infekcje), zaburzeń metabolicznych (hipoglikemia, hipernatremia, hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosforemia, hipercholesterolemia) oraz zaburzeń ze strony gruczołów wydzielania wewnętrznego. Jeśli choroba rozwija się w okresie wzrastania, to może doprowadzić do zahamowania wzrostu kości na długość, opóźnienia wieku kostnego i niskiego wzrostu ostatecznego.

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora


„Lepiej zapobiegać niż leczyć czyli słów kilka o zdrowiu psychicznym i kapitale emocjonalnym”

Emocje są produktem tysięcy lat ewolucji naszego gatunku. Emocje działają jak motor dla naszych działań – gdy odczuwamy przyjemność, pobudzają nas do podtrzymania działania, jeżeli zaś czujemy przykrość, zaprzestajemy czynności. Tym samym emocje ukierunkowują naszą aktywność. Pomagają nam w organizowaniu naszych codziennych doświadczeń, gdyż według nich kształtuje się postrzeganie siebie, innych i zdarzeń. Emocje na poziomie interakcji społecznych pomagają regulować stosunki z innymi ludźmi. Żeby lepiej zrozumieć swoją emocjonalność, warto zastanowić się, jak rodzą się w nas emocje czy uczucia. Różnice indywidualne sprawiają, że różnie możemy reagować na tę samą sytuację trudną. W trakcie wykładu omówiony zostanie mechanizm powstawania reakcji stresowej oraz mechanizm utrwalania się wzorców reagowania stresem na różne bodźce. Kiedy tracimy odporność? Jak wykorzystujemy napięcie w życiu codziennym? Co jest pierwsze: stres odczuwalny w ciele (np. na wskaźnikach napięcia mięśniowego), czy nasza wiedza o nim (czuję, wiem, że się stresuję). A zatem co zrobić by wzmocnić swoją odporność emocjonalną? Jak zadbać o swój kapitał emocjonalny i jak wzmacniać swoja hardość psychiczną. W czasie prezentacji uczestnicy dowiedzą się również jaki jest wpływ poczucia umiejscowienia kontroli na sposób radzenia sobie z trudną sytuacją oraz jakie praktyki wprowadzić w swoje życie by uchronić się przed depersonalizacją i syndromem wypalenia zawodowego.

Prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka


„Czy jedzenie może uzależniać?”

Jedzenie, oprócz zaspokajania potrzeby fizjologicznej pełni również funkcję gratyfikowania psychospołecznych potrzeb jednostki. Jedzenie może być źródłem przyjemności, a ponadto uspokaja, redukuje negatywne emocje, pomaga w radzeniu sobie ze stresem. Jedzenie może także stać się przedmiotem uzależnienia, choć nie tyle, jako substancja (nie występuje tu zespół abstynencyjny, jak w narkomanii czy alkoholizmie), co raczej jako forma niekonstruktywnego zachowania, związanego z radzeniem sobie czy kompensowaniem niezaspokojonych potrzeb psychicznych jednostki. Istotą uzależnienia od jedzenia, określanego także mianem jedzenioholizmu, jest przede wszystkim kompulsywne objadanie się. Dla uzależnienia od jedzenia, podobnie jak dla innych uzależnień, charakterystyczne jest silne pragnienie, przymus jedzenia (kompulsja), trudności w kontrolowaniu zachowań jedzeniowych, w tym szczególnie ilości spożywanego pokarmu, konieczność zwiększania jego dawek, zaniedbywanie innych źródeł przyjemności, a także kontynuowanie zachowań, pomimo wyraźnych negatywnych następstw. Jedzenioholizm może dotyczyć ogólnej skłonności do niekontrolowanego objadania się, ale także tendencji do wyboru określonych produktów, szczególnie obfitujących w tłuszcze i cukry proste. Jednym z bardziej uzależniających produktów jest czekolada (czekoladoholizm). W ramach wykładu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: funkcje jedzenia, charakterystyka jedzenia kompulsywnego, kryteria i mechanizmy uzależnienia od jedzenia, sposoby oceny ryzyka uzależnienia od jedzenia.

Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik


"Rodzinne i społeczne uwarunkowania zaburzeń odżywiania"

Istotnym wyzwaniem dla kształtowania właściwego stylu życia i zachowań prozdrowotnych dzieci, młodzieży i dorosłych jest profilaktyka w zakresie zaburzeń odżywiania się i postrzegania własnej cielesności. Obecnie obserwuje się wyraźny wzrost zachorowań na jadłowstręt psychiczny i bulimię nerwową. Poważnym problemem społecznym i medycznym stają się również niespecyficzne zaburzenia w odżywianiu się. Z jednej strony obserwuje się coraz częściej wczesny wiekowo początek tych zaburzeń, z drugiej daje się zauważyć ich późniejszy, niż kiedyś początek. W wystąpieniu analizuje się rolę uwarunkowań rodzinnych w etiopatogenezie zaburzeń odżywiania poddając krytycznej ocenie jej paradygmat rodzinny a wskazując na pozytywne strony rodziny jako zaplecza w radzeniu sobie z problemami odżywiania się. Analizując uwarunkowania społeczne zaburzeń odżywiania przedstawia się rolę etiologiczną związaną z wpływem kultury konsumenckiej, naciskami mass-mediów oraz obowiązującymi standardami piękna. Szczególną uwagę przywiązano do problemu seksualizacji i wpływu internetu w etiopatogenezie zaburzeń odżywiania.

dr n. med. Leszek Putyński


"Problemy psychiczne i metody wsparcia osób chorych na nowotwory"

Wykład przedstawia problemy psychiczne osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej oraz rolę pomocy psychoonkologicznej w poprawie jakości życia i wparciu procesu leczenia onkologicznego. Ponadto zaprezentowane będą dane wskazujące na ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u członków rodzin osób chorych, co czyni ich pacjentami drugiego rzutu w psychoonkologii.

dr Marta Porębiak


"Jak pić naftę i wodę strukturyzowaną, czyli pseudodietetyka i nie tylko"

Detoksy, diety eliminacyjne, cudowne sposoby na odchudzanie, diety antyrakowe i „leczące” choroby autoimmunologiczne. Informacje dotyczące odżywiania które można znaleźć w przestrzeni publicznej często gwałcą nie tylko elementarne prawa fizjologii czy nawet chemii i fizyki, ale czasem nawet logiki. Nie szkodzi to żywotności tego rodzaju przekonań, a ich nagromadzenie, niedostatek regulacji zawodu dietetyka i wielość publikacji internetowych i tradycyjnych powodują, że poruszanie się w tym gąszczu jest nieraz wielkim wyzwaniem nawet dla specjalistów. Wykład będzie miał na celu zaprezentowanie podstawowych technik odróżniania informacji pseudodietetycznych od opartych na wiedzy naukowej bez mozolnego ślęczenia na całością dostępnej literatury naukowej. Omówię także techniki manipulacji, odniosę się do błędów poznawczych i logicznych pojawiających się w przekazie pseudodietetycznym i pseudonaukowym i podam kilka spektakularnych przykładów takich pseudo diet. W wystąpieniu wskażę również na istnienie obszarów szarości, które nie dają się w prosty sposób zaklasyfikować, i związanej z tym potrzeby podnoszenia standardów publikowania, doradzania i komunikowania się w ramach dziedziny.

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Prelegenci:


...

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Specjalista pediatrii, specjalista endokrynologii, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Ordynator Oddziału Endokrynologii SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. Oprócz leczenia chorych z zaburzeniami endokrynnymi zajmuje się w klinice od ponad 20 lat diagnostyką i leczeniem dzieci z jadłowstrętem psychicznym i bulimią. Jest autorką lub współautorką 187 publikacji polskich i zagranicznych oraz 109 doniesień zjazdowych, w tym ok. 100 o problematyce dotyczącej jadłowstrętu psychicznego i zaburzeń odżywiania. Przez kilka lat prowadziła „NZOZ Medyczno-Psychologiczny Pociecha”, gdzie leczono m.in. chorych z jadłowstrętem psychicznym.

...

Prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

Psychoterapeuta, lingwista, licencjonowany coach, międzynarodowy trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich głównie w UK oraz USA. Wykładowca i międzynarodowy trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu umiejętności miękkich i komunikacyjnych oraz dramy - metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii. Od wielu lat współpracuje z prowadzi wykłady i szkolenia w ramach Oxford University Press. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek i administracji placówek opieki zdrowotnej współpracując z Okręgowymi Izbami lekarskimi oraz Naczelną Izbą lekarską. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 25 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy. Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, nauczycieli oraz innych grup zawodowych.

...

prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Profesor psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania dotyczące zachowań związanych ze zdrowiem, w tym nadmiernego jedzenia, uzależnień behawioralnych, a także stresu i jego wpływu na zdrowie człowieka. Autorka/współautorka 260 publikacji, w tym ostatnio wydanej książki "Wiem co jem? Pychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się" (wyd. UŁ, 2016), współredaktor naukowy książki Isobel Contento Edukacja żywieniowa (PWN, 2018) a także autorka/współautorka ponad 20 narzędzi pomiaru wykorzystywanych w psychologii zdrowia i stresu.

...

dr n. med. Leszek Putyński

Psycholog kliniczny. Pracownik Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Rzeczoznawca MEN w zakresie przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań naukowych i zawodowych są płciowość i seksuologia, zaburzenia w odżywianiu oraz psychosomatyka ginekologiczna i położnicza. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikowanych głównie w czasopismach medycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktycznym wykonywaniem zawodu psychologa klinicznego.

...

dr Marta Porębiak

Zajmuje się psychologią kliniczną osób dorosłych. Certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny (cert. European Association for Psychotherapy) oraz psychoonkolog i superwizor psychoonkologii (cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Starszy wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na studiach psychologicznych na poziomie BA i MA prowadzonych w języku angielskim. Doświadczenie kliniczne zdobyła w licznych placówkach w kraju (m.in. Centrum Onkologii-Instytut, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Nowowiejski) i za granicą (m.in. Johns Hopkins University w Baltimore, USA i zespole Sloan-Kettering Memorial Center, NY, USA). Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie.

...

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Filozof i bioetyk. Absolwent filozofii na UW i zarządzania na Oxford Brookes University (MBA), asystent naukowy i doktorant w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu Centrum Bioetyki i Bioprawa. Zajmuje się rozmaitymi problemami bioetycznymi z zakresu zdolności do podejmowania decyzji, decyzji zastępczych i alternatywnych metod podejmowania decyzji. Szczególnie interesuje się problemami etycznymi z zakresu psychiatrii i neurologii, a także filozofią evidence-based medicine. To ostatnie zwłaszcza w kontekście zjawisk związanych z pseudonauką w medycynie i ich implikacji etycznych. Interesuje się również komunikacją naukową. Aktywny popularyzator bioetyki i nauki w ogóle.

Szczegółowy plan konferencji


9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników


10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji


10:15 – 11:00 Somatyczne następstwa zaburzeń odżywiania


11:00 – 11:45 Lepiej zapobiegać niż leczyć czyli słów kilka o zdrowiu psychicznym i kapitale emocjonalnym


11:45 – 12:15 Przerwa kawowa


12:15 – 13:00 Czy jedzenie może uzależniać?


13:00 – 13:45 Problemy psychiczne i metody wsparcia osób chorych na nowotwory


13:45 – 14:30 Przerwa obiadowa


14:30 – 15:15 Rodzinne i społeczne uwarunkowania zaburzeń odżywiania


15:15 – 16:00 Jak pić naftę i wodę strukturyzowaną, czyli pseudodietetyka i nie tylko


16:30 – 16:45 Rozdanie nagród uczestnikom konferencji


16:45 – 17:00 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów


Cena:


Cena regularna: 199 złotych

Cena ulgowa: 179 złotych*

*Cena ulgowa obejmuje:
- studentów
- doktorantów
- uczestnicy innych konferencji i szkoleń organizowanych przez Śląskie Centrum Zdrowia

Miejsce konferencji:

Bankowa 11b, Katowice Budynek Wydziału Prawa i Administracji US

Kontakt


W razie pytań prosimy o kontakt:
konferencja@slaskiecentrumzdrowia.pl
tel.: 669-036-232


Formularz zgłoszeniowy:


Organizatorzy:Patronat Honorowy nad konferencją objął
Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka

Partnerzy:


Partnerzy medialni: